Besvärligt frieri

I boken "Bollebygds sockenkrönika", utgiven 1959, nämns Anders Svensson och Ingrid Fierman under kapitlet "Besvärligt frieri" på sidorna 317 och 318.

"När komministern i Bollebygd, Andreas Fierman, på grund av sjukdom och skröplighet ej längre förmådde sköta sitt ämbete, fick mågen Israel Filman bli hans adjunkt.

Fierman flyttade från Randevalla till sin gård i Stenaskjum Östergården, medan Filman övertog Randevalla.

Andreas Fierman som var född 1693, var gift med Gunilla Barfodia, född 1704, och dotter till förre kyrkoherden i Bollebygd, Gabriel Hendrici Barfodius.

Andreas och Gunilla var begåvade med fyra barn, sonen Olaus och döttrarna Sara Margareta, Ingrid och Ulrika.

Äldsta dottern Sara Margareta var gift med Israel Filman. Ulrika som var yngst av flickorna var gift med korpralen Erik Manström, född 1716 och ägare i Stenaskjum Östergården.

Ingrid, mellanflickan var ännu ogift. Föräldrarna hade många bra partier på förslag åt henne men hon lät inte övertala sig att gifta sig med någon av dem. Sedan många år tillbaka hade hon fäst sig vid en pojke från Kesebol som hette Anders.

Ingrids föräldrar nekade att lämna tillstånd till deras förening och menade att hon kunde få en mera ståndsmässig make.

Även syster Sara Margareta och svågern Israel försökte i görligaste mån att ställa till med svårigheter för de unga tu.

Andreas Fiermans hälsa hade märkbart försämrats under den senaste hösten. Han var sängliggande och förstod nu att han ej mer skulle komma på benen, trots att hustrun och dottern Ingrid gav honom den bästa vård. Han ångrade nu sin hårdhet mot flickan och bestämde sig för att ge Ingrid och Anders det tillstånd som de så länge hade väntat på. Detta lämnades skriftligen och hade följande lydelse:

"Ehuru vi i åtta års tid bjudit till på allt möjeligt och anständigt sätt tillintetgöra den äktenskapshandel som vår kära dotter Ingrid Fierman emot vår vilja begynt med drängen Anders Svensson i Kesebol, då efter vi genom föreställningar ingenting kunna uträtta, finna vi oss föranlåtne härmed gifva vårt samtycke icke allenast till lysning utan ock äktenskaps byggande dem emellan hvilket vi till kyrkoherdens efterrättelse och säkerhet i framtiden velat lämna.

Herr Kyrkoherden Herr Samuel Ekman behagade fördenskull ju förr dess hälre låta förenämda personer lysning och vigsel vinna till fullbordan och önska vi vår dotter lycka"
Stenaskjum den 4 dec. 1760
Andreas Fierman                        Gunilla Barfodia"

Svarsskrivelse från Anders föräldrar.

"Med mycken vördnad erkänner vi underskrifne den gunst Herr Kommenistern Andreas Fierman med dess fru Gunilla Barfodia tillägnar vår son Anders Svensson i det de benäget lämnat honom sin kära dotter Ingrid Fierman till hustru och behörigen hos pastor anhållit om de unga personernas sammanvigning;
Bollebygd den 6 dec. 1760
Sven Olofsson i Kesebol                        Ulrica Larsdotter"

Redan två dagar senare kommer en ny skrivelse från Stenaskjum. Det verkar som om Israel Filman varit där och påverkat sina svärföräldrar.

"Såsom vi i hastighet och af ålderdomssvaghet och sjukdom samt mycken sorg och bekymmer skriftligen beviljat lysning af äktenskap med drängen Anders Svensson i Kesebol och vår kära dotter jungfru Ingrid, altså ändrar och återkallar vi det nu strax, och börbjuda härmed lysning uti vittnes närvaro för sina vissa skäl tillsvidare.
Stenaskjum den 6 dec. 1760
Andreas Fierman                        Gunilla Barfodia"

Några dagar inpå nyåret dog Andreas Fierman. Anders Svensson lämnar kyrkoherde Samuel Ekman i Bollebygd en skriftlig ansökan om lysning och vigsel:

"Uti flera års tid har jag så väl själf som genom andra af mig utskickade hos numera aflidne komministern Herr Anders Fierman och dess Fru Gunilla Barfodia anhållit att få bygga hjonelag med deras dotter Ingrid Fierman och änteligen hafva bemälte komminister och dess fru den 4 dec. 1760 uti vittnes närvaro samtyckt till detta äktenskap med anmodan till Herr Kyrkoherden Samuel Ekman att genom lysning och vigsel, ju förr dess hällre låta det vinna sin fullbordan".

Kyrkoherden utfärdade lysningssedel men Filman läste ej upp lysningen på predikstolen.

"Anders Svensson i Kesebol tilltalar efter stämning adjunkten Herr Israel Filman för det han då han bort kungöra den uttagna lysningen emellan käranden och dess fästemö Ingrid Fierman, utbrutit i "Eder" och sådant förnekat, samt när lysningen på predikstolen honom till uppläsande öfverlämnades den genast återgifvit för hvilket ensidiga förfarande, varigenom förargelse uti församlingen skedt, påstod laga bot och upprättelse för allt lidande jämte ersättning för orsakade rättegångskostnader"."


Kommentar: Andreas Fierman och Gunilla Barfodia är svärson respektive dotter till Gabriel Henriksson-Barfodius.


Länkar
Startsidan för Edlunds släktforskning  http://www.familjenedlund.se/slaktforskning/slakten_start.htm
Till denna sida  http://www.familjenedlund.se/slaktforskning/historier/ett_besvarligt_frieri.htm